Jaké téma vás zajímá ?

Detail dotazu "Jaké jsou vhodné a výhodné změny územního plánu?"

Vendula Zahumenská
16 16.09.2014
Sledujte tento dotaz

Vážený pane primátore,
dovolte, abychom se Vás zeptali na Váš názor ohledně tří vybraných změn pražského územního plánu. Před časem jste odpovídal prostřednictvím aplikace dotazy.praha.eu na otázku, zda budete nadále usilovat o zastavení celoměstsky významných změn územního plánu. Z Vaší odpovědi mj. vyplývá, že jste přehodnotil svůj dříve kritický názor a že na změny nelze „nahlížet paušálně a kategoricky je shodit ze stolu“. Některé změny považujete minimálně vhodné „k dalšímu projednání.“ Na závěr připouštíte, že Vaše předchozí názory a následné konání nebyly v souladu, ale také tvrdíte, že za dobu Vašeho působení v čele gesce územního rozvoje „nebyla přijata jediná, pro město nevýhodná a nevhodná změna ÚP.“ Jistě se shodneme, že za změny výhodné a vhodné pro město mohou být považovány takové změny, které slouží k zájmu občanů Prahy, které respektují zájmy obyvatel městských částí a které nesledují jen a pouze zájmy soukromé. Za takové změny lze považovat ty, které zlepšují veřejnou vybavenost, které zlepšují rekreační potenciál lokalit a které zkvalitňují život Pražanů. Právě tak si představujeme změny vhodné a výhodné pro město my a mnozí občané. Proto zásadně nesouhlasíme s Vaším tvrzením. Nemůžeme se věnovat každé jednotlivé změně, která byla schválena za Vašeho působení, neboť jich jsou desítky, spíše stovky. Žádáme Vás proto o vysvětlení ve vztahu ke třem konkrétním změnám, které byly za Vašeho působení přijaty.

 1. Výstavba v blízkosti parku Klamovka (Z 1187/00, schválená dne 24. 4. 2014)
  Jedná se o projekt společnosti Metrostav, konkrétně jde o výstavbu bytových domů v těsné blízkosti parku Klamovka, který slouží stovkám Pražanů k rekreaci. Proti této změně vystupovali místní systematicky již od jejího prvního projednávání, dokonce zmocnili zástupce veřejnosti, který uspěl v soudním řízení proti schválené změně. Změna byla schválena v dubnu 2014 po opakovaném projednání spojené s vystoupením pana Ilji Mráčka, zástupce veřejnosti. Prosazení schválení této změny je více než sporné, neboť nejen že změna zrušila funkci veřejného vybavení daného pozemku (původně byl určen pro výstavbu školy), ale navíc v tomto případě došlo k porušení procesu schvalování změny po zrušení rozhodnutí o námitce soudem.
 2. Strnadovo zahradnictví (Z 2590/00, schválená dne 26. 4. 2012 - v době, kdy jste byl náměstek primátora)
  Jedna z nejkontroverznějších změn celého procesu změn územního plánu byla schválena právě za doby Vašeho působení ve funkci prvního náměstka primátora. Také v případě Strnadova zahradnictví nelze v žádném případě tvrdit, že se jedná po změnu, která by byla pro město výhodná a vhodná. Místní obyvatelé proti přeměně bývalého zahradnictví na plochu pro komerční výstavbu dlouhodobě nesouhlasí a upozorňují na mnohé nedostatky, ke kterým v průběhu let došlo.
  Na zasedání zastupitelstva, kde byla změna projednávána, navíc došlo ke zmatkům – změna Z 2590 byla původně na programu zařazena mezi změny určené k přerušení, takže občané neměli dopředu čas se k této skutečnosti vyjádřit. Vy sám jste je navrhl na projednání zastupiteli v ten den, ačkoli by tehdy nebylo jakkoli na závadu její projednání odložit. Ke schválení změny Z 2590 jste na zasedání zastupitelstva řekl: „Nesouhlasí běžní stěžovatelé a dále Asociace pro globální ekologické a ekonomické otázky, jeden zástupce veřejnosti a 7 fyzických osob z důvodů procesních, výhrady k zastavěnému území, nevhodnosti změny a výhrady k navrženému řešení.“ Změna byla na tomto zastupitelstvu schválena.
 3. Výstavba na Roztylech (Z 1147/06, schválená dne 29. 5. 2014)
  Poslední ukázkou změn, které byly schváleny za doby Vašeho působení je změna Z 1147/06. Na zasedání zastupitelstva v květnu 2014 byly odloženy k projednání dva tisky týkající se změny – jeden schvalující, jeden neschvalující. Vy sám jste se výslovně zasadil o kladné rozhodnutí o této změně, která opět nemůže být z žádného úhlu pohledu označena za změnu přínosnou, nebo vhodnou či výhodnou pro město.
  Také na tomto veřejném projednání vystoupila Zuzana Malá, představitelka místního spolku Ochrana Roztyl. Ohledně změny se rozpoutala rozsáhlá debata, která připomínala problematiku jejího schválení. Vy sám jste byl hlavní hybnou silou pro schválení této změny, jak je ostatně patrné ze stenozápisu z daného zasedání zastupitelstva.

Žádáme Vás, pane primátore, abyste vysvětlil nejen nám, ale především občanům Prahy, proč byly schváleny (nejen) tyto změny územního plánu. Prosíme o jasné vyjádření k tomu, zda budou nadále schvalovány podobné změny územního plánu, které neslouží a nikdy nebudou sloužit k hájení zájmů obyvatel Prahy. Prosíme, abyste veřejně vysvětlil svůj přístup ke schvalování změn územního plánu, které nejsou pro město výhodné, ani vhodné, resp. abyste definoval, co znamená "vhodný a výhodný pro město".

Děkujeme.

S pozdravem Mgr. Vendula Zahumenská, Ph. D.
Centrum pro podporu občanů

Odpověd

14.10.2014

Dobrý den,

děkuji za Váš dotaz. V úvodu uvádím, že rozhodnutí o pořízení změny, schválení změny a následné vydání změny ÚP SÚ HMP  je, v  souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), plně v pravomoci Zastupitelstva hl. m. Prahy. Všechny tři níže popsané změny byly v souladu s platnými právními předpisy projednány a Zastupitelstvo  Hl.m.Prahy bylo s výsledky projednání řádně seznámena a většinou zastupitelů byly změny schváleny a následně vydány opatřením obecné povahy

Nyní popořadě ke konkrétním změnám ÚP.

 1. V případě změny Z-1187/07 se jednalo o změnu územního plánu SÚ hl.m. Prahy, která byla již v roce 2010 schválena usnesením ZHMP č.35/38 a vydána v rámci změn vlny 07 ÚP opatřením obecné povahy č. 9/2010. Soud nezpochybnil postup pořízení změny, který probíhal několik let v souladu s platnými právními předpisy.

  Rozsudkem Městského soudu v Praze č.j. 11A 141/2010 – 66 ze dne 30.12.2013 o námitkách žalobce p. Ilji Mráčka proti této změně bylo zrušeno rozhodnutí o námitkách pro nepřezkoumatelnost odůvodnění rozhodnutí o námitkách, nebyla ale zrušena vlastní změna územního plánu! Materiál, který byl 24.4.2014 předkládaný k projednání a rozhodnutí ZHMP, proto obsahoval nově zpracované odůvodnění rozhodnutí o námitkách žalobce v souladu s právním názorem soudu. Bylo zpracováno proto, aby rozhodnutí o námitkách bylo přezkoumatelné a výtky soudu byly odstraněny.

  Zpracované odůvodnění námitek podle § 53, odst. 1 stavebního zákona, ve znění zák. č. 350/2012 Sb. a na základě vyjádření MMR ČR, jako nadřízeného orgánu pořizovatele územně plánovací činnosti v Praze., bylo postoupeno k vyjádření dotčeným orgánům a MMR ČR. Z jejich strany nedošla žádná negativní stanoviska nebo připomínky, které by bránily přijetí navrhovanému rozhodnutí o námitkách.

  Žádný z dotčených orgánů chránící zájmy vyplývající ze zvláštních předpisů, ani Hygien. stanice hl.m. Prahy, nevydal během celého procesu pořizování této změny Z-1187/07 negativní stanovisko, které by mělo oporu v zákoně. OOP MHMP na základě zjišťovacího řízení ve smyslu zák. č. 100/2001 Sb. neshledal nutnost posouzení vlivů na ŽP (SEA). Park Klamovka, který je v ÚP funkční plochou vymezen, zůstává změnou nedotčen. MČ Praha 5 pak zachování ploch pro školství nenárokovala a bez dohody s majitelem pozemků nelze plochy pro školství, sport či rekreaci využívat. Jednotlivé argumenty byly řešeny během celého procesu projednávání změny ÚP a jejich vypořádání je uvedeno ve vyhodnocení projednání změny a v odůvodnění námitek.

  Protože nové rozhodnutí ZHMP o námitkách včetně odůvodnění se stalo součástí změny Z-1187/07, která stále zůstávala v platnosti od r. 2010, byla změna Z-1187/07 usnesením ZHMP ze dne 24.4.2014 formou opatření obecné povahy opakovaně vydána.

 2. Cílem změny Z 2590/00 ÚP SÚ hl.m. Prahy bylo umožnění revitalizace lokality bývalého Strnadova zahradnictví spočívající ve  vybudování obytného souboru s centrálním náměstím a parkem. Projekt od počátku podporovala dotčená Městská část Praha 6.

  Změnou Z 2590/00 ÚP SÚ hl.m. Prahy bylo řešeno zdevastované zanedbané území opuštěného zahradnictví v intravilánu města, které je z celoměstského hlediska třeba transformovat. Jistě sama víte, že současný stav lokality je velmi neutěšený, nacházejí se zde torza skleníků a ruiny technických budov, které se stávají útočištěm bezdomovců, narkomanů a sběračů kovů, vznikají zde černé skládky. A opět - změna Z 2590/00 ÚP SÚ hl.m. Prahy byla pořízena v souladu s platnými právními předpisy, dotčené orgány s návrhem změny souhlasily.

  S výsledky veřejného projednání návrhů Celoměstsky významných změn I+II ÚP SÚ hl.m. Prahy včetně Z 2590/00 byl seznámen Výbor územního rozvoje (VURM), jako poradní orgán ZHMP, který na svém jednání dne 1.3.2012 doporučil změnu Z 2590/00 přerušit. Na základě závěrů z tohoto jednání VURM byl připraven tisk do Rady hl.m. Prahy. Rada svým usnesením č.370 ze dne 3.4.2012 s přerušením Z 2590/00 souhlasila. Následně se konalo další jednání VURM dne 12.4.2012, Výbor se znovu zabýval návrhem na vydání Z 2590/00 a doporučil schválení změny.

  Na jednání Zastupitelstva hl.m. Prahy, které se konalo dne 26.4.2012 a kde byl projednán návrh na vydání Celoměstsky významných změn I+II ÚP SÚ hl.m. Prahy včetně Z 2590/00, byl již k dispozici zápis z výše uvedeného jednání VURM ze dne 12.4.2012. Mně, jako tehdejšímu radnímu přes územní rozvoj, byla známa změna stanoviska VURM  týkající se návrhu na vydání Z 2590/00, což jsem i v úvodním slovu k předkládanému tisku zmínil, jak si můžete sama dohledat. Zastupitelstvo hl.m. Prahy doporučení VURM ke schválení Z 2590/00 přijalo a změnu většinově schválilo a vydalo.

 3. Návrh změny byl projednán v souladu s platnými předpisy. Zde je vývoj změny poměrně nepřehledný, proto mi dovolte jej popsat přesně tak, jak se odehrál.

  Se změnou nesouhlasily MČ Praha 11 (chtěla změnu řešit společně se změnou Z 2722/00 – To nešlo z důvodu, že změna Z 2722/00 byla Zastupitelstvem neschválena ), ROPID, TSK a ARNIKA. Taktéž Komisí Rady hl.m.Prahy pro územní plán a jeho změny byla změna doporučena k neschválení. Proto RHMP projednala tisk k návrhu na vydání změn vlny 06 UP SU HMP, zpracovaný na základě závěrů KUP, beze změn. RHMP usnesením č. 1419 ze dne 11.9.2012 nesouhlasí se změnou Z 1147/06!

  VURM na svém 6. jednání 6.9.2012 doporučil změnu přeřadit z přílohy k neschválení do přílohy ke schválení. Na základě usnesení ZHMP  č. 19/8 ze dne 20.9. 2012 byla Z 1147/06 přerušena. RHMP usnesením č. 1936 ze dne 13.11.2012 potvrzuje dřívější rozhodnutí - nesouhlasí se změnou Z 1147/06. Změna byla opětovně projednávána na ZHMP dne 21.3.2013. Bylo navrženo přeřazení změny do přílohy ke schválení (dle závěrů z VURM) a zastupitelstvem odsouhlaseno. Při opětovném schvalování již upraveného tisku nezaujalo ZHMP usnesení.

  Změna byla opětovně projednávána na ZHMP dne 29.5.2014. Bylo navrženo přeřazení změny do přílohy ke schválení (dle závěrů z VURM a z minulého projednání změny v ZHMP) a zastupitelstvem byla změna odsouhlasena/vydána.

Obecně mi dovolte říci, že si uvědomuji, že systém pořizování změn ÚP ani zdaleka není bez chyby. Matoucí názvosloví, zdlouhavý proces, neblahé zkušenosti z minulosti. Chápu to znechucení. Ale je nebezpečné mu masově podlehnout. Neboť o všech změnách ÚP rozhoduje ze zákona jen a pouze Zastupitelstvo hl. m. Prahy (ZHMP). Neexistují žádné vyšší a nižší instance – rozhodnutí leží pouze na ZHMP. Vlastník pozemku má právo o změnu ÚP požádat, a to klidně opakovaně. Magistrát na druhou stranu má úřední povinnost všechny žádosti vždy předložit k rozhodnutí ZHMP! Změny procesuje Odbor územního plánu MHMP a prostřednictvím radního všechny předkládá ZHMP.

Ještě dodávám, že ZHMP se ke každé změně vyjadřuje postupně třikrát, avšak každé hlasování má jiný obsah. V prvním hlasování se rozhoduje, zda má smysl se lokalitou zabývat. V druhém hlasování se říká, jak by lokalita měla vypadat. Tvoří se odborný názor na dané území. Město si tím vyjasní, co od dané lokality očekává. V třetím hlasování se změna schválí nebo neschválí – podle toho zda je původní podnět ve shodě s názorem města na danou lokalitu. Proto je zcela v pořádku, když ZHMP řekne postupně jedné změně poprvé „ano“, podruhé „ano“ a potřetí „ne“. I takový proces je totiž pro město přínosem – získalo názor na danou lokalitu, který pomůže místním občanům i případným novým vlastníkům. Rozhodně to však neznamená, že ji v další fázi automaticky schválí. Zodpovědný zastupitel se zkrátka nemůže rozhodnout jen na základě toho, že se mu něco „prostě nelíbí“. I pro zamítnutí změny je nutný odborný názor.

Chápu, že termín „změna ÚP“ může působit na veřejnost jako červený hadr na býka. Lze se totiž domnívat, že dříve byl proces pořizování změny ÚP často formálním aktem dávno uzavřených dohod. Má-li někdo takovou zkušenost, potom rozumím i tomu, že proces pořizování nedokáže vnímat jinak, než jako něčí cílenou snahu o prosazení svých zájmů. Řešením však není změny ÚP neprojednávat (úřední povinnost) či snad automaticky a priori bránit rozvoji města. Řešením je proces pořizování vrátit do řádných kolejí a nebát se kompetentně a transparentně rozhodovat.

S pozdravem,
Tomáš Hudeček

RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. (Bývalý radní)

Primátor hl. m. Prahy

Rozšířený profil
< Zpět na seznam dotazů

Diskuze

Přidejte komentář

Přidat nový soubor
Procházet ...

Povinné