Jaké téma vás zajímá ?

Detail dotazu "Nelegální úpravy územního plánu"

Vendula Zahumenská
19 19.09.2014
Sledujte tento dotaz

Vážený pane primátore,

jistě víte, že pražský Magistrát dosud nevyřešil otázku spojenou s nelegálními úpravami územního plánu, které byly po řadu let přijímány. Tyto úpravy spočívaly v několikanásobném navyšování tzv. kódu využití území, což v praxi znamenalo, že se v konkrétní lokalitě mnohdy povolila předimenzovaná několikapatrová výstavba. (Více o úpravách územního plánu na //arnika.org/upravy-uzemniho-planu)

Při přijímání úprav územního plánu byla z rozhodování vyloučena nejen široká veřejnost nebo sdružení, ale dokonce i nejbližší vlastníci bytů či domů. Tato praxe pokračovala, jak je patrné i z oficiální databáze Magistrátu, ještě v roce 2013 (//wgp.urm.cz/app/tms/aplk/db/zmenyup/upravy/index.php?frame). Arnika vám opakovaně zasílala žádosti, abyste tento stav řešil, to se však nestalo. Nebyla vyvozena ani žádná osobní zodpovědnost úředníků, kteří úpravy po léta schvalovali. Namísto toho byl na jaře 2014 učiněn pokus úpravy územního plánu schválit (tisk R-12942) jako tzv. změny a tím je legalizovat (//www.prazskypatriot.cz/obcanske-sdruzeni-hudecek-se-snazi-legalizovat-upravy-uzemniho-planu-z-dob-primatora-bema/).

Loni na podzim umožnil Nejvyšší správní soud, aby se lidé bránili proti nezákonným úpravám územního plánu. Dokonce i Ministerstvo pro místní rozvoj a zástupce Veřejného ochránce práv potvrdili, že žaloby jsou jediným prostředkem, který občanům zbývá. Na základě tohoto rozhodnutí podala řada Pražanů návrhy na zrušení úprav územního plánu. Podané žaloby na zrušení úprav byly úspěšné. Občané se díky tomu domohli spravedlnosti. Zjistili jsme však (a potvrdili jsme si tuto skutečnost také prostřednictvím žádosti o informace zaslané Magistrátu), že Magistrát proti Pražanům podává kasační stížnosti k Nejvyššímu správnímu soudu, mnohdy společně s developery, kterým zrušení nezákonné úpravy zabránilo realizovat plánovaný projekt.

Vážený pane primátore, žádáme Vás, abyste se vyjádřil k této činnosti Magistrátu a abyste zdůvodnil, proč namísto zjednání nápravy a omluvy za dřívější nelegální praxi a omezování práv dotčených občanů, podáváte proti rozsudkům kasační stížnosti a nutíte tak občany, aby dál museli hájit svá práva, která už jim soud přiznal?

Prosíme také, abyste veřejnost informoval o tom, jaké řešení se v souvislosti s úpravami v současnosti plánuje.

Za vysvětlení této situace předem děkujeme.

S pozdravem Mgr. Vendula Zahumenská, Ph. D.

Přílohy


Odpověd

06.10.2014

Vážená paní Zahumenská, úpravy směrné části ÚP SÚ hl. m. Prahy byly projednávány v souladu s právní úpravou a judikaturou, planou a užívanou v době jejich projednání a vydání, dle kterých nebyla povinnost úpravu směrné části územního plánu projednávat v režimu opatření obecné povahy. Při projednávání byla vždy vyzvána k vyjádření příslušná městská část a bez jejího souhlasu se úprava nevydala! Občané byli v tomto procesu zastoupeni svými volenými zástupci. Až z rozsudku Nejvyššího správního soudu v Brně  vyplynulo že koeficient podlažních ploch (KPP) nelze řešit úpravou směrné části ÚP SÚ hl. m. Prahy. Hlavní město Praha postupuje v souladu se zákony a proto Magistrát hl.m.Prahy v reakci na  rozsudek Nejvyššího správního soudu v Brně  již  neprojednává a nevydává žádné úpravy týkající se míry využití území způsobem dle platného Metodického pokynu  k ÚP SÚ HMP, který byl schválen usnesením Rady HMP  č. 1774 ze dne 22.10.2002! Co se týče kasačních stížností, opět postupujeme v souladu se zákonem a využíváme všech zákonných možností žalované strany. Pokud bychom tak nečinili mohli bychom čelit žalobám investorů za zmařené investice. V současné době, má-li být v platném ÚP SÚ hl. m. Prahy změněna hodnota KPP, je nutno postupovat dle § 188 odst. 3 věty první stavebního zákona, tedy přijmout takovou změnu formou opatření obecné povahy. Z tohoto důvodu je nutné úpravy ÚP SÚ hl. m. Prahy pořizovat v souladu s § 43 - 54 stavebního zákona, tzn. stejným postupem jako změny ÚP SÚ hl. m. Prahy, bude projednáváno zadání a návrh změny (úpravy) ÚP SÚ hl. m. Prahy. S pozdravem, Tomáš Hudeček

RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. (Bývalý radní)

Primátor hl. m. Prahy

Rozšířený profil
< Zpět na seznam dotazů

Diskuze

Comments are closed.