Jaké téma vás zajímá ?

Detail dotazu "Třídění skleněného odpadu v restauracích"

Štěpán Šíma
01 01.07.2014
Sledujte tento dotaz

Třídění skleněného odpadu v restauracích

Má prosím město nějakou možnost přimět provozovatele (velkých) restaurací, aby třídili skleněný odpad (zejména lahve od nápojů)? Konkrétní příklad: před vstupem do dvora na Senovážném náměstí 28/29 jsou každé ráno (cca v 7:00) vyprazdňovány kontejnery na směsný odpad za hlasitého řinčení skla (jsou plné lahví od vína). Na kontejnerech je nápis KOGO, odpad tak zjevně pochází z restaurace KOGO ve Slovanském domě. Na skládku se tu odváží zbytečně mnoho skla, když potom člověk vidí babičku o holi, jak se belhá ke kontejneru na sklo s jednou jedinou lahví, je to opravdu smutné ...

Odpověd

Vážený pane Šímo, nakládání s odpady řeší zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen zákon o odpadech). Podle § 16 odst. 1 zákona o odpadech, je povinností původce zařazovat odpady podle druhů a kategorií, shromažďovat odpady utříděné dle druhů a kategorií, odpady převádět do vlastnictví pouze osobám oprávněným k jejich převzetí. Pokud by vzhledem k následnému způsobu využití nebo odstranění odpadů nebylo třídění nebo oddělené shromažďování nutné, mohl by od něj původce dle § 16 odst. 2 zákona o odpadech upustit se souhlasem místně příslušného orgánu státní správy. To se však na provozovatele KOGO restaurant nevztahuje, jelikož výše uvedeným souhlasem nedisponuje. Původce odpadů[1] může zajistit řádné nakládání a odstranění tohoto odpadu zapojením do systému nakládání s komunálním odpadem, který organizuje hl. m. Praha a to formou písemné smlouvy s městem. Tento systém je stanoven obecně závaznou vyhláškou č. 5/2007 Sb. hl. m. Prahy. Dále si může původce zajistit nakládání a odstranění produkovaného odpadu samostatně, smluvně přímo s osobou oprávněnou k převzetí tohoto odpadu dle § 12 odst. 3 zákona o odpadech. Této varianty využil provozovatel KOGO restaurant, jak dokládají výsledky kontroly níže. Pro zjištění, jakým způsobem nakládá s odpady restaurace KOGO Slovanský Dům, byl Váš podnět postoupen Odboru životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, oddělení integrovaného povolování a odpadového hospodářství, jehož pracovníci provedli dne 8. 7. 2014 v provozovně restaurace KOGO Slovanský Dům, Na Příkopě 22, Praha 1 neohlášenou kontrolu dodržování povinností vyplývajících ze zákona o odpadech v souladu s ustanovením § 78 odst. 2 písm. b). Na místě bylo kontrolou zjištěno, že odpad je řádně tříděn na jednotlivé využitelné složky (papír, sklo, gastroodpad, použitý olej) a směsný komunální odpad. Směsný komunální odpad je odvážen 7x týdně, ostatní tříděné složky 1x týdně, použitý olej na objednávku cca 1x měsíčně. Směsný komunální odpad namátkovou kontrolou sklo neobsahoval. Kontrolou evidence v informačním systému ISPOP bylo zjištěno, že provozovatel vykazuje tříděnou složku sklo v řádech jednotek tun ročně. Pro všechny druhy vzniklých odpadů má provozovatel restaurace uzavřenou písemnou smlouvu s oprávněnou osobou. Kontrolou nebyly shledány žádné závady. S politováním konstatuji, že odvoz odpadů probíhá v ranních hodinách a vyklápění obsahu kontejnerů může způsobit nepříjemný hluk. Tuto skutečnost bohužel nelze ovlivnit, jelikož za harmonogram svozových tras odpovídá konkrétní svozová firma. S pozdravem Jiří Nouza[1] skupiny 20 dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (dále jen „Katalog odpadů“) charakteru komunálního odpadu

Ing. Jiří Nouza (Bývalý radní)

Náměstek primátora hl. m. Prahy

  • Infrastruktura
  • Dopravní infrastruktura
  • Životní prostředí
  • Investice

Rozšířený profil
< Zpět na seznam dotazů

Diskuze

Přidejte komentář

Přidat nový soubor
Procházet ...

Povinné