Ing. Jiří Nouza

kompetence:

Infrastruktura a životní prostředí

1. Oblast infrastruktury se zaměřením na:

 • řešení problematiky technické vybavenosti městských částí hl. m. Prahy
 • rozvoj a správu kolektorové sítě hl. m. Prahy
 • optimalizaci městské infrastruktury s ohledem na zlepšení životního prostředí hl. m. Prahy
 • výstavbu protipovodňových opatření hl. m. Prahy
 • vytvoření „Centrálního registru oprav a výstavby“ (CROV) jako nástroje na zlepšení dopravní průjezdnosti a efektivní koordinace při stavebních úpravách na pozemních komunikacích

2. Oblast dopravní infrastruktury se zaměřením na:

 • výstavbu, rozvoj a údržbu dopravní infrastruktury města
 • rozvoj hlavního uličního systému pro individuální dopravu
 • koordinaci a řízení dopravních systémů a procesů
 • řešení dopravy v klidu na území hl. m. Prahy (zejména otázky parkovacích zón)
 • rozvoj individuální cyklistické dopravy, výstavbu cyklostezek, vyznačování cyklotras, zřizování a podporu zařízení k individuální cyklodopravě (např. půjčoven kol apod.)

3. Oblast životního prostředí se zaměřením na:

 • posuzování rozvoje vodohospodářské infrastruktury z hlediska životního prostředí
 • přestavbu a rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově s cílem splnění limitů Evropské unie na kvalitu vypouštěných vod
 • péči o zásobování pitnou vodou na území hl. m. Prahy a souvisejících tocích a odvod znečištěné vody
 • ekologickou politiku města v rámci trvale udržitelného rozvoje
 • informovanost obyvatel o aktuálním stavu všech složek životního prostředí
 • správu a rozvoj ploch zeleně v kompetenci hl. m. Prahy
 • efektivní správu a rozvoj městské zeleně
 • tvorbu a následné naplňování Územního energetického dokumentu hl. m. Prahy
 • ekologickou výchovu a vzdělání se zaměřením na mládež a neziskové organizace působící na území hl. m. Prahy
 • rozšiřování systému ekologického sběru, třídění a zpracování odpadu
 • zajištění povinností hl. m. Prahy v samostatné působnosti při vyhodnocování dopadů na životní prostředí

4. Oblast investic se zaměřením na:

 • přípravu a spolupráci na tvorbě investičního výhledu hl. m. Prahy pro oblast městské infrastruktury

<<< zpět na seznam dotazů