Adriana Krnáčová

kompetence:

Legislativa, veřejná správa, protikorupční opatření, zahraniční vztahy a věda, výzkum a
inovace

1. Oblast legislativy a práva se zaměřením na:

 • přípravu návrhů obecně závazných vyhlášek a nařízení hl. m. Prahy, vyhodnocování a kontrolu jejich účinnosti a návrhy na jejich změny a zdokonalení,
 • posuzování návrhů zákonů, které se dotýkají hl. m. Prahy a vnitřních předpisů orgánů hl. m. Prahy,
 • předklad návrhů zákonů do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky,
 • vztahy hl. m. Prahy k soudům a státním zastupitelstvím,
 • tvorbu a posuzování zásadních smluv a ostatních zásadních majetkoprávních aktů hl. m. Prahy,
 • problematiku taxislužby.

2. Oblast veřejné správy se zaměřením na:

 • rozdělení působnosti mezi hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy – Statut hl. m. Prahy,
 • vztahy mezi hl. m. Prahou a orgány státní správy v přenesené působnosti.

3. Oblast protikorupčních opatření se zaměřením na:

 • dodržování zákona o střetu zájmů orgány hl. m. Prahy,
 • přípravu protikorupční strategie hl. m. Prahy, koordinaci přípravy a realizace protikorupční politiky a konkrétních protikorupčních opatření v působnosti orgánů hl. m. Prahy,
 • koordinaci a kontrolu vyřizování stížností adresovaných orgánům hl. m. Prahy upozorňujících na možné korupční jednání.

4. Oblast vnitřních vztahů se zaměřením na:

 • udílení čestných občanství a cen hl. m. Prahy,
 • užití znaku a vlajky hl. m. Prahy,
 • místní názvosloví,
 • agendu ztrát a nálezů.

5. Oblast vnějších vztahů se zaměřením na:

 • vztahy k ostatním regionálním a municipálním subjektům na území České republiky,
 • koordinaci vztahů k městským částem hl. m. Prahy,
 • koordinaci vztahů k Parlamentu České republiky, vládě České republiky, ministerstvům a ostatním orgánům státní správy.

6. Oblast zahraničních vztahů se zaměřením na:

 • koordinaci zahraničně-politických vztahů,
 • vztahy hl. m. Prahy se zahraničními městy, zastoupení hl. m. Prahy v nevládních organizacích a přípravu smluv uzavíraných v této oblasti hl. m. Prahou,
 • problematiku Evropské unie včetně organizačních otázek zastoupení hl. m. Prahy v Bruselu.

7. Oblast informatiky se zaměřením na:

 • eGovernment (poskytování veřejných služeb on-line prostředky),
 • provoz a rozvoj infrastruktury potřebné pro zajištění elektronických služeb hl. m. Prahy včetně rozvoje partnerství s privátní sférou v této oblasti,
 • koordinaci projektů v návaznosti na strategické cíle města pro oblast informatiky.

8. Oblast vědy, výzkumu a inovací se zaměřením na:

 • problematiku podpory vědecko-výzkumných institucí,
 • spolupráci se státními subjekty, občanskými strukturami, univerzitami a vysokými školami v otázkách vědy a výzkumu,
 • podporu rozvoje inovačních technologií.

<<< zpět na seznam dotazů