Ing. Eva Vorlíčková

kompetence:

Majetek, evropské fondy a podpora podnikání

1. Oblast správy majetku se zaměřením na:

 • zájmy hl. m. Prahy ve vztahu k resortním ministerstvům
 • svěřování majetku hl. m. Prahy městským částem hl. m. Prahy vč. předkládání záměrů vyplývajících z oznamovací povinnosti orgánů městských částí hl. m. Prahy při jejich majetkoprávních úkonech
 • úplatné převody, které vedou ke sjednocování vlastnictví v území s cílem efektivního rozvoje města
 • majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných komunikacemi ve vlastnictví hl. m. Prahy dle schválených pravidel
 • ekonomické využití rozvojových lokalit hl. m. Prahy
 • spolupráci při tvorbě rozpočtu hospodářské činnosti hl. m. Prahy
 • plnění úkolů vyplývajících pro hl. m. Prahu z tzv. restitučních zákonů ve vztahu k oprávněným fyzickým a právnickým osobám
 • správu městského nemovitého majetku
 • obchodně-ekonomické aktivity investorů na území hl. m. Prahy
 • plnění úkolů spojených se zakladatelskou funkcí hl. m. Prahy u státních podniků
 • bezúplatná nabytí majetku
 • evidenci a inventarizaci majetku hl. m. Prahy, městem řízených organizací a svěřeného majetku městským částem hl. m. Prahy a jimi zřizovaným organizacím
 • vztahy hl. m. Prahy k pozemkovému fondu České republiky
 • podporu malého a středního podnikání
 • rozvoj nevyužitých a zanedbaných území v rámci hl. m. Prahy
 • podporu rozvoje inovačních technologií

2. Oblast evropských fondů se zaměřením na:

 • zajištění úspěšného čerpání dotací z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Evropského sociálního fondu v rámci Operačních programů Praha – Adaptabilita a Praha – Konkurenceschopnost v programovém období Evropské unie 2007-2013
 • úspěšné dokončení implementace pražských operačních programů v programovém období Evropské unie 2007-2013
 • aktivní vyhledávání možností pro získávání evropských dotací z jiných dotačních titulů Evropské unie pro hl. m. Prahu
 • přípravu čerpání finančních prostředků v příštím programovém období Evropské unie 2014-2020 vč. vydefinování a analýzy prioritních oblastí, vytvoření jednoho multifondového pražského operačního programu, nastavení jednoduchých pravidel pro čerpání dotací a přípravy a odsouhlasení implementační struktury

<<< zpět na seznam dotazů