RNDr. Jana Plamínková

kompetence:

Infrastruktura, technická vybavenost a životní prostředí

1. Oblast infrastruktury a technické vybavenosti sezaměřením na:

 • řešení problematiky technické vybavenosti městských částí hl. m. Prahy
 • rozvoj a správu kolektorové sítě hl. m. Prahy
 • optimalizaci městské infrastruktury s ohledem na zlepšení životního prostředí hl. m. Prahy
 • výstavbu protipovodňových opatření hl. m. Prahy

2. Oblast životního prostředí se zaměřením na:

 • posuzování rozvoje vodohospodářské infrastruktury z hlediska životního prostředí,
 • přestavbu a rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově s cílem splnění limitů Evropské unie na kvalitu vypouštěných vod,
 • péči o zásobování pitnou vodou na území hl. m. Prahy a souvisejících tocích a odvod znečištěné vody,
 • ekologickou politiku města v rámci trvale udržitelného rozvoje,
 • informovanost obyvatel o aktuálním stavu všech složek životního prostředí,
 • správu a rozvoj ploch zeleně v kompetenci hl. m. Prahy,
 • efektivní správu a rozvoj městské zeleně,
 • tvorbu a následné naplňování Územního energetického dokumentu hl. m. Prahy,
 • ekologickou výchovu a vzdělání se zaměřením na mládež a neziskové organizace působící na území hl. m. Prahy,
 • rozšiřování systému ekologického sběru, třídění a zpracování odpadu,
 • zajištění povinností hl. m. Prahy v samostatné působnosti při vyhodnocování dopadů na životní prostředí,
 • zemědělství.

<<< zpět na seznam dotazů