Jaké téma vás zajímá ?


Omlouváme se, na dotazy není možné z technických důvodů možné odpovídat.
Děkujeme za pochopení.

Detail dotazu "Budoucnost Metropolitího plánu"

Adam Windsor
11 11.10.2016
Sledujte tento dotaz

Dobrý den, Rád bych Vám položil dvě otázky:

  1. Prosím o Vaši vizi projednávání Metropolitního plánu po odvolání hlavního zpracovatele ing. arch. Romana Kouckého, a ředitele IPR ing. arch. Petra Hlaváčka. Jedním z Vašich argumentů byl průtah v příprave územního plánu - avšak odvoláním těchto klíčových osob (a následnou výpovědí většiny z autorského týmu) je narušena kontinuita schvalování, zejména v oblasti odborné diskuze a zpracování těchto podnětů do Metropolitního plánu. Jakým způsobem zajistíte, aby nedošlo k dalším průtahům a nevznikl "kočkopes"? Jako architekt, urbanista činný ve výstavbě jsem byl svědkem mnoha projektů, které díky diskontinuitě tvůrčího procesu takto dopadly. Osobně mám zájem o to, aby Praha měla kvalitní, funkční a smysluplný metropolitní plán, neboť se domnívám, že je to jedna z cest jak zajistit Praze rozvoj a konkurenceschopnost v prostředí světových metropolí.
  2. Prosím o vysvětlení, jakým způsobem chcete zabránit prosazení zájmu velkých developerských skupin, které mají eminentní zájem o přizpůsobení budoucího plánu k obrazu svému. Po stažení účinnosti PSP a jejich ,,přepracování" došlo evidentně k prosazení zájmu lobistických skupin, neboť se v těchto nařízeních objevily, nebo zmizely články regulující developerský trh. Zejména momentálně platné PSP nezajišťují dostatečnou kvalitu konstrukcí a možnost trvání na minimálním standardu staveb (viz vyjádření ČKAIT k tomuto předpisu). Prosím o vyvrácení mého podezření, že celá šaráda s Metropolitním plánem je pouze zástěrka pro podobné manévry, jakým tomu bylo v případě PSP, kdy vlivem odvolání, zdržení a průtahů se prosadí Metropolitní plán na první pohled svěží, ale ve skutečnosti neřešící problém rozvoje Prahy tak, jak by si tato metropole se svou historií, hodnotami a potenciálem zasloužila.
Velice děkuji za odpovědi a přeji hezký, sváteční den, s pozdravem ing. arch. Adam Windsor

Odpověd

08.11.2016

Vážený pane Windsore,

děkuji za Váš dotaz. Nejdříve bych ráda nastínila pohled na územní plán a situaci a důvody, které vedly k odvolání ředitele IPR Petra Hlaváčka. Tyto důvody totiž velmi souvisí s dalším postupem a přípravou nového územního plánu Prahy.

Územní plán je společenská dohoda o využití území. Dohoda, která je de facto právním předpisem, a při jeho přípravě dochází k zapracování mnoha různých podnětů a připomínek. Jde o dohodu, v níž má zásadní roli politická reprezentace (v roli zadavatele a schvalovatele konečného návrhu), zpracovatel (v pražských podmínkách Institut plánování a rozvoje - IPR), pořizovatel (tedy státní správa - odbor územního rozvoje HMP), vlastníci pozemků a v neposlední řadě všichni obyvatelé města.

Územní plán je předpisem o tom, jaké město chceme a jaké město nechceme. Je právem, ale i povinností obce prostřednictvím volených zástupců stanovit všem vlastníkům pozemků i všem uživatelům území pravidla a podmínky pro zástavbu a přestavbu. Územní plán musí řešit konflikty v představách o využití území, musí umět sladit veřejné a soukromé zájmy. Musí tak zajistit například občanskou vybavenost, zeleň nebo stanovit pravidla pro zástavbu velkých transformačních či rozvojových ploch.

Hlavní důvody pro výměnu vedoucího týmu pro zpracování nového ÚP lze shrnout takto:

I. Zastupitelstvo schválilo v červnu 2012 harmonogram přípravy nového územního plánu , podle kterého měl být plán projednán a schválen na konci roku 2015. Skutečnost je ovšem taková, že ani na konci května 2016 IPR nepředložil verzi, která by byla v souladu s platnou legislativou, a nemohla tedy být předložena do projednání podle stavebního zákona. V průběhu prací - nejpozději od jara 2015 – přitom byli odborníci v IPR opakovaně písemně ze strany pořizovatele a ministerstva pro místní rozvoj upozorňováni, že nerespektují platnou legislativu (stavební zákon a nadřazenou územně plánovací dokumentaci).

II. Také zadání pro přípravu nového územního plánu schválené zastupitelstvem v září 2013 bylo respektováno selektivně - v závazné části současného návrhu např. chybí vyznačení sítě občanské vybavenosti nebo povinnost zpracovat podrobnější dokumentaci (regulační plán, územní studii) pro velká rozvojová a transformační území. (Podrobnosti k tomu viz: http://kolinska.blog.respekt.cz/politik-jako-arogantni-ignorant-aneb-kdo-muze-mluvit-do-uzemniho-planovani/)

III. Vážné nedostatky v oficiální komunikaci: IPR odpověděl na výhrady k návrhu nového územního plánu zaslané Svazem městských částí hlavního města Prahy až po šesti měsících. Vedoucí týmu arch. Roman Koucký se systematicky neúčastnil pracovních jednání s pořizovatelem, ačkoli předmětem jednání bylo závažné téma nekompatibility s požadavky legislativy.

Poté, co se pan ředitel IPR rozhodl zveřejnit reakci Romana Kouckého na výstupy expertní skupiny místo hledání dohody, jak s doporučeními pracovat, bylo zřejmé, že dohoda na dalším postupu není možná. Odvolat Romana Kouckého může pouze ředitel IPR. Ten však tento krok odmítl udělat, resp. opakovaně uvedl, že změna na pozici vedoucího týmu metropolitního plánu je možná pouze ve spojení se změnou na místě ředitele IPR.

Respektuji odbornost pracovníků IPR i jejich potřebu předkládat politické reprezentaci nepohodlné návrhy. Nelze ovšem připustit, aby vedení příspěvkové organizace, která je zřízena samosprávou, vedlo polemiku o zásadních otázkách s vedením města prostřednictvím médií a interpretovalo usnesení rady ironickými prohlášeními na oficiálním webu.

Institut plánování a rozvoje je institucí velmi mladou, a tedy ve vývinu. Hledá svoji identitu a vztah k politické reprezentaci, stejně jako ji hledá zřizovatel, tedy hlavní město Praha.

Ze zřizovací listiny IPR je však zřejmé, že nejde o instituci nezávislou. Jde o instituci, kterou politická reprezentace založila proto, aby měla k dispozici odborné zázemí pro naplňování programových cílů schválených volenými orgány hlavního města. Jde o instituci, která má voleným zástupcům občanů předkládat alternativy pro rozhodování ve složitých otázkách rozvoje města.

K otázce kontinuity a rizik spojených s obměnou zpracovatelského týmu:

Hlavní město si principiálně nemůže dovolit být v jakékoli službě, kterou si objednává a platí, závislé na jednom dodavateli. Následky takové závislosti můžeme sledovat u kauzy Opencard. Tým, který připravuje návrh územního plánu, bude v nejbližší době obměněn a posílen. Vedení týmu chci veřejnosti představit do konce listopadu.

Garancí kontinuity prací je fakt, že zpracovatelem nového územního plánu zůstává Institut plánování a rozvoje, který je vlastníkem všech podkladových informací a dat o území. Taktéž odborné zázemí pro přípravu územního plánu, např. v oblasti dopravy, životního prostředí či hospodářského rozvoje zůstává ve stejném personálním obsazení jako před odchodem Romana Kouckého.

Věcné připomínky, které nejprve formulovaly městské části, a pak se s řadou z nich ztotožnila expertní skupina (viz výsledné doporučení expertní skupiny - příloha č. 1 k usnesení RHMP z 13.9.2016) i pořizovatel, a které mají oporu ve schváleném zadání, je nyní potřeba vypořádat a v případě široké shody zapracovat do návrhu před tím, než bude návrh předložen do společného jednání podle stavebního zákona. Důvodem je mj. fakt, že zásadní změny v průběhu společného jednání vedou ze zákona k jeho opakování, což je časově velmi náročný proces.

Pokud jde o rok 2020, kdy má podle stavebního zákona skončit platnost stávajícího územního plánu:

Tento termín nebylo možné splnit, ani pokud by k zásahu do vedení týmu nedošlo. Praha se tedy připojí k žádosti dalších měst (např. Brno) a bude usilovat o prodloužení lhůty pro přípravu nového územního plánu. Zároveň platí to, co uvedl bývalý primátor Tomáš Hudeček, když ukončil přípravu nového územního plánu, ačkoli byla v pokročilém stádiu. Na dotaz k harmonogramu přípravy uvedl: "Co se stane, nebude-li do roku 2015 – 2016 schválen nový ÚP? To je a) obtížně předvídatelné, protože je tam více vlivů. Ale vy se ptáte nejspíše, co se stane v Praze. V Praze budou platit dále zásady územního rozvoje, v Praze máme dále územně-analytické podklady, tzn. stavební úřady budou rozhodovat na základě zásad územního rozvoje, územně analytických podkladů, zcela dle dikce zákona, v souladu se znalostí území, tzn. Praha nebude ani chvíli bez územně plánovací dokumentace, jak tady také zaznělo."

K dotazu „Jakým způsobem chcete zabránit prosazení zájmu velkých developerských skupin, které mají eminentní zájem o přizpůsobení budoucího plánu k obrazu svému?“ mohu říci, že za účinné nástroje pro rozumné skloubení zájmů soukromých investorů a ochrany veřejného zájmu považuji
  • - průběžné zveřejňování podoby návrhu nového ÚP ve srozumitelné a uživatelsky komfortní podobě
  • - srozumitelné odůvodnění navrhovaného řešení
  • - dostatečný čas na seznámení se s návrhem a garanci funkčních nástrojů pro připomínkování návrhu (např. možnost zasílat připomínky elektronicky)
  • - zveřejnění došlých připomínek a námitek a jejich podrobné vypořádání

Vážený pane Windsore, děkuji za Váš zájem o přípravu nového územního plánu a přeji vše dobré

S pozdravem

Petra Kolínská

Mgr. Petra Kolínská (Současný radní)

Náměstkyně primátorky hl. m. Prahy

Rozšířený profil
< Zpět na seznam dotazů

Diskuze

Přidejte komentář

Přidat nový soubor
Procházet ...

Povinné