Jaké téma vás zajímá ?

Detail dotazu "Podmínky zřízení základní umělecké školy"

Hana Šůrová
17 17.12.2014
Sledujte tento dotaz

Dobrý den,
zajímá mne, jaký je postup a co musíme splnit, když máme v malé MČ (konkrétně Vinoř) zájem o zřízení pobočky ZUŠ.
Děkuji.
Hana Šůrová, zastupitelka MČ Vinoř

Odpověd

31.12.2014

Dobrý den,

níže je uveden postup, který je nutné dodržet při žádosti o zřízení pobočky již existující ZUŠ. V případě, že byste potřebovala další informace v této věci, můžete se obrátit i na odbor školství, mládeže a sportu MHMP, kde Vám zajisté také rádi poradí.

S pozdravem,

Irena Ropková

Ředitel základní umělecké školy, která je již zapsána v rejstříku škol a školských zařízení, zašle níže uvedené podklady krajskému úřadu:

  • písemná žádost ředitele základní umělecké školy se zdůvodněním
  • formuláře vyplněné ředitelem základní umělecké školy
  • doklad o užívacím právu k prostorám, kde se bude vzdělávání a školské služby uskutečňovat. V případě užívacího práva se jedná především o smlouvu o nájmu (specifikace smluvních stran (nájemce identifikován IČ právnické osoby), specifikace předmětu nájmu, resp. užívacího práva - vymezení pronajímaného prostoru, účel nájmu, resp. užívacího práva, doba nájmu, resp. užívacího práva (dostatečně dlouhá doba nájmu, pokrývající dobu alespoň 1 následujícího školního roku po nabytí účinnosti zápisu / změny zápisu do rejstříku škol a školských zařízení) - originál nebo úředně ověřená kopie (event. zaslat datovou schránkou)
  • stanovisko příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví (stanovisko hygienické stanice) a stavebního úřadu (kolaudační rozhodnutí) - originál nebo úředně ověřená kopie; stanovisko krajské hygienické stanice, případně kolaudační rozhodnutí bude vydáno s uvedením místa poskytování vzdělání, ne na sídlo práv. os.; pokud se místo poskytovaného vzdělávání a školských služeb nalézá v objektu školy a školského zařízení již zapsaném v rejstříku škol a školských zařízení, postačí vyjádření příslušného stavebního úřadu, které bylo vydáno původnímu (již zapsanému) subjektu (pouze v tomto případě nemusí být doklad doložen v originále nebo ověřené kopii); stanovisko krajské hygienické stanice obsahuje především vyjádření ve smyslu, zda příslušné prostory jsou vyhovující z hlediska příslušných právních předpisů a rovněž obsahuje údaj o nejvyšším povoleném počtu osob, které lze v těchto prostorách vzdělávat; neakceptuje se stanovisko hygienické stanice k projektové dokumentaci apod.; stanovisko krajské hygienické stanice bude vydáno s uvedením názvu právnické osoby žádající o zápis / změnu zápisu v rejstříku škol a školských zařízení
  • v případě, že konkrétní městská část stojí o zřízení dalšího místa poskytování vzdělávání, může k žádosti ředitele základní uměĺecké školy přiložit doporučující dopis starosty nebo vedoucího odboru školství konkrétní městské části
 

Žádost o zápis změny v údajích se podává do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo. Krajský úřad předá žádost se svým stanoviskem Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy k vyřízení. Předpokladem je, že tato změna se nebude dotýkat navýšení nejvyššího počtu žáků. K výše uvedenému pouze doplňuji, že v případě nutnosti současného podání žádosti o navýšení nejvyššího povoleného počtu žáků v základní umělecké škole (a v jednotlivých uměleckých oborech), nebude tento požadavek proveden, pokud nebude sjednána kompenzace (tj. jiná základní umělecká škola sníží kapacitu).

Ing. Mgr. Irena Ropková (Současný radní)

Radní hl. m. Prahy

Do oblasti mé působnosti spadá problematika školství a evropských fondů v hlavním městě. Na starost tak mám rozvoj vzdělávání a vzdělávací soustavy, navyšování kapacit ve školských zařízeních, zkvalitňování výuky a současně správné nastavení výzev a podporu aktivního čerpání evropských fondů.

Rozšířený profil
< Zpět na seznam dotazů

Diskuze

Přidejte komentář

Přidat nový soubor
Procházet ...

Povinné