Jaké téma vás zajímá ?

Detail dotazu "Povolování staveb kancelářských budov v centru"

Hana Andrlová
11 11.11.2015
Sledujte tento dotaz

Dobrý den. Praze opět hrozí četné inverze, přesto magistrát stále povoluje obrovské kancelářské stavby skoro v centru, což samozřejmě přivede stovky (možná tisíce) dalších aut. Bydlím na Invalidovně, zde se začíná stavět místo bývalé Rustonky, má se stavět nad stanicí metra, naproti stanici metra, a přesto se povoluje další stavba místo bývalé přízemní školky. Jak v tom máme žít ? Proč magistrát více nemyslí na obyvatele ? Už teď tu není kde parkovat, proč se ničí i to málo zeleně, co tu je ? Když už se staví, proč to tedy není nízké jako to bylo předtím ? Nárůst aut bude v tisících, co udělá odbor životního prostředí ? Děkuji za odpověď. Andrlová

Odpověd

25.11.2015

Vážená paní Andrlová, dne 11. listopadu jsem obdržela Váš podnět, ve kterém upozorňujete na plánovanou výstavbu v oblasti sídliště Invalidovna a na negativní dopady této rozsáhlé stavební činnosti na životní podmínky obyvatel přilehlých bytových domů. V současné době se v dané oblasti připravují nebo již jsou realizovány stavební záměry „Rustonka – administrativně-obchodní centrum“, „Novostavba polyfunkčního domu Kindergarten“ a „Centrum Invalidovna“. Dle Vašeho podnětu přivede povolení těchto záměrů do již silně zatíženého centra města další automobilovou dopravu, v řádu stovek až tisíců aut. Předně je nutno uvést, že povolení nových stavebních záměrů spadá do působnosti orgánů státní správy a voleným představitelům města nepřísluší do tohoto procesu zasahovat. Z podkladů předaných mi odborem ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, který jako orgán ochrany ovzduší posuzoval vliv předmětných stavebních záměrů na kvalitu ovzduší, vyplývá, že jak v závazných stanoviscích k umístění záměru, tak i v rámci procesů posouzení vlivů záměru na životní prostředí, byla otázce hodnocení příspěvků záměrů ke znečištění ovzduší věnována náležitá pozornost. Za podstatnou lze v tomto ohledu považovat skutečnost, že všechny výše uvedené stavební záměry budou napojeny na systém centrálního zásobování teplem. Jako primární zdroj vytápění objektů tak nebudou sloužit stacionární zdroje znečišťování ovzduší. Ty jsou u daných záměrů umisťovány pouze jako záložní zdroje elektrické energie a budou tak v provozu výhradně v době výpadků zásobování elektrickou energií a v době pravidelných provozních zkoušek. Orgánem ochrany ovzduší proto nebyly po posouzení stávajícího imisního zatížení území shledány důvody pro nesouhlas s realizací navržených záměrů. Pokud se jedná o problematiku dopravy vyvolané provozem předmětných záměrů, je nutno předeslat, že dle platného zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, je závazné stanovisko orgánu ochrany ovzduší vydáváno pouze pro parkoviště s kapacitou nad 500 parkovacích míst. Tento počet parkovacích stání nebyl v případě žádné z navržených staveb dosažen. Proto byl vliv vyvolané dopravy hodnocen výhradně v rámci procesů dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. Hodnocení vlivů vyvolané dopravy je vždy prováděno komplexně, jsou tedy zohledňovány nejen parametry samotných záměrů, ale i očekávané budoucí zatížení širší lokality záměru dopravou dle schválené územně plánovací dokumentace. Podkladem pro hodnocení jsou odborně zpracované rozptylové studie. Ve Vámi zmiňovaném případě nelze přínosy dopravy vyvolané provozem předmětných záměrů považovat z hlediska imisního zatížení lokality za zásadní. Je tomu tak i proto, že nová výstavba je realizována v těsné blízkosti stanice trasy metra B Invalidovna s velmi dobrou dopravní dostupností centra města i významného dopravního uzlu na Černém Mostě (autobusové nádraží, parkoviště P + R). Lze proto očekávat, že obrátkovost automobilů bude relativně nízká, protože řada uživatelů budov bude raději volit cestu do zaměstnání za použití veřejné hromadné dopravy. Parkování bude řešeno ve všech případech podzemními garážemi v suterénech budov, vybudování záměrů by tedy nemělo zhoršit stávající parkovací poměry v lokalitě. K postupnému zahušťování zástavby v centrální části města mohu uvést, že jde o přirozený trend, který není pouze fenoménem hlavního města Prahy, ale v obdobné podobě se projevuje prakticky ve všech evropských metropolích. Hlavní město Praha jako ekonomické centrum České republiky, do něhož se soustřeďují podnikatelské aktivity generující nová pracovní místa, čelí dlouhodobě silnému tlaku na výstavbu bytových komplexů, průmyslových objektů a kancelářských budov. Urbanizace hlavního města Prahy je tedy těžko zpochybnitelnou realitou a je ji třeba chápat jako určitou daň za výhody, které prostředí velkoměsta nabízí (dostupnost služeb, občanské vybavenosti i pracovních příležitostí). Souhlasím však s tím, že je nutné se důsledně zaměřit na usměrnění průběhu této urbanizace do podoby zajišťující nejen potřebný ekonomický rozvoj města, ale také zachování příznivých podmínek pro život obyvatel Prahy. V minulosti bohužel docházelo často k neuváženým změnám územního plánu, kdy rozvoj hlavního města Prahy byl řešen rozvolňováním výstavby do volné krajiny v okrajových částech města, které s sebou neslo vysoké nároky na budování příměstské infrastruktury i narůstající počet automobilů směřujících z periferie do centra města při dojíždění za prací. Z tohoto pohledu nelze vytváření rozvojových ploch na místech s dobrou obslužností veřejnou hromadnou dopravou, jako je tomu i ve Vámi zmiňovaném případě Invalidovny, vnímat čistě negativně. Konkrétní podoba (hmotové a prostorové uspořádání) jednotlivých stavebních záměrů je výsledkem řízení před místně příslušným stavebním úřadem a námitky proti navržené podobě stavby je potřeba směřovat do těchto řízení. Vedení hlavního města Prahy si uvědomuje, že zhoršená kvalita ovzduší má negativní dopad na zdraví obyvatel. Proto již řadu let aplikujeme soubor opatření, která vedou ke zlepšení kvality ovzduší. Tato opatření jsou součástí koncepčního dokumentu s názvem Integrovaný krajský program snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území aglomerace hlavní město Praha. Ve stávajícím programu je stanoveno 33 opatření ke zlepšení kvality ovzduší, z nichž 16 je zaměřeno do oblasti dopravy. Pro Vaši představu uvádím některá opatření, která jsou zacílena na snížení množství emisí pocházejících z automobilové dopravy: Podpora rozvoje systému integrované dopravy, Omezení vjezdu těžkých nákladních automobilů do části města, Parkovací politika v centru města a v lokálních centrech, Vymezení nízkoemisních zón, Podpora záchytných parkovišť P+R atd. Vedení hlavního města Prahy tedy přijímá svůj díl zodpovědnosti za stav ovzduší na území města a činní aktivní kroky k jeho průběžnému zlepšování. V současné době se snažíme hájit veřejnou zeleň na úkor výstavby dalších objektů na území hlavního města Prahy. S pozdravem, Jana Plamínková      

RNDr. Jana Plamínková (Současný radní)

Radní hl. m. Prahy

Rozšířený profil
< Zpět na seznam dotazů

Diskuze

Přidejte komentář

Přidat nový soubor
Procházet ...

Povinné