Jaké téma vás zajímá ?

Detail dotazu "Přístavba OC Květ"

Jan Křepinský
04 04.06.2014
Sledujte tento dotaz

Vážený pane primátore,

obracím se na Vás ve věci OC Květ č.p. 3000, na p.č. 2225/114, Jabloňová ul., k.ú. Záběhlice, Zahradní Město. Tato nemovitost je ve vlastnictví společnosti FOSTYS, s.r.o., která má v plánu na OC Květ provést přístavbu směrem do ul. Ostružinová, tamtéž, a to na pozemcích t.č. ve vlastnictví hl.m. Prahy p.č. 2225/121, 2225/116, 2225/119, 1115/120. Tyto pozemky jsou zčásti zeleň a komunikace a parkoviště. Přístavba má být provedena až na skoro úroveň samé hranice Ostružinové ul. Shora uvedená společnost si již podala u Vašeho odboru SVM MHMP žádost o odkup části shora uvedených pozemků, přesně kolik potřebují, ke splnění svého plánu a zbytek pozemků Vám zůstane bez dalšího využití. Ve studii investora je předpokládána výstavba na shora uvedených pozemcích údajně 250 podzemních garáží, v nadzemní části poté obchody. Na asi 1/3 shora uvedené OC Květ má být provedena nástavba 9 patrové budovy se 130 byty, která má ubíhat směrem od ulice Ostružinové k parku - p.č. 2225/123. P.č. 2225/123 je ve vlastnictví hl.m. Prahy a MČ P-10 podala Vašemu odboru SVM žádost o svěření. Na této parcele nevylučuje MČ P-10 vystavět podzemní parkoviště, což podporuje další tézi o tom, že obec jde investorovi velmi vstříc. Případná spekulace o tom, co kdyby investor neměl podmínku vystavět garáže, že budou vystavěny později na pozemku MČ. Tento záměr soukromého investora MČ P-10 projednává svým odborem koncepce a rozvoje a spojuje jej dohromady pod záměr "revitalizace okolí centra Květ". Občané, zde bydlící, občané mající vztah k této lokalitě, mající zde své domy a byty, mají důvodné obavy z toho, že tento záměr soukromého investora, podporovaný MČ P-10 bude schválen, čímž dojde ke zhuštění a zhoršení dopravní situace v této již velmi frekventované části Zahradního Města, úbytku zeleně, zhoršení životního prostředí a zastínění jimi užívaných nemovitostí. Tento plán vůbec nebere v úvahu stávající situaci, kdy v ul. Ostružinová jsou řadové domy, za OC Květ je postaven 8 patrový panelový dům, vlevo stojí dům Arnika a před OC Květ je další panelový dům, bývalé ČT, nyní ve vlastnictví jednotlivých vl. bytů. Toto obchodní centrum bylo plánováno a stavěno v letech 70tých minulého století. Již v té době bylo stavěno jako definitivní, bez plánovaných nástaveb či přístaveb, k čemuž není ani stavebnětechnicky přizpůsobeno. Navíc vjezd do plánovaných garáží a zásobování OC Květ je plánováno z ul. Ostružinové, kde jsou řadové domy, ulice je úzká a nachází se zde mateřská škola. Navíc o tomto plánu se občané dozvěděli pouhou náhodou a jsou zděšeni tím, co je možné plánovat. Proto bylo založen spolek Bezpečný Květ, jehož členy jsou zejména zde bydlící občané. Byli bychom velmi rádi, pokud bychom mohli počítat i s Vaší podporou, zabránění lobby a zachování únosného a přívětivého životního prostředí, vystříhat se architektonickým přehmatům, které by naše děti a jejich děti vnímali jako naše chybná rozhodnutí. Dodnes velmi trpím situací, kdy normalizační architekté, bez ohledu na urbanistický a architektonický směr a stávající uspořádání historických náměstí, byla tato znehodnocena výstavbou zcela nevhodnou v daném místě a čase, např. Znojmo. Postavit v prostřed náměstí obchodní dům a náměstí rozdělit tímto způsobem je nejen nevhodné, ale zcela skličující pro ty, kteří se architektuře věnují a jsou jejími obdivovateli. Proto i já vnímám takovouto výstavbu nejen jako jeden z dotčených uživatelů domků v okolí shora uvedeného OC Květ, ale také z pohledu budoucího.

Odpověd

Dobrý den, děkuji za dotaz.

Dle Vašeho mínění, je výstavba (OC Květ, č. p. 3000, na p. č. 2225/114, Jabloňová ulice, k. ú. Záběhlice, Zahradní město) nevhodná a s neadekvátní podporou ze strany Úřadu městské části Praha 10 – odboru koncepce a rozvoje. Abychom ale mohli posoudit možný rozvoj jako takový, musíme vzít v úvahu, že Zahradní Město bylo ve 30. letech 20. stol. stavěno podle principu převážně rodinného bydlení, podle tehdy běžného konceptu stavby zahradních měst. Realizována byla však jen střední část, na něž navázala na ploše původně zamýšleného zahradního města v 70. letech 20. stol. výstavba dvou sídlišť Zahradní Město-Východ a Zahradní Město-Západ se svými centry „Cíl“ a „Květ“. Obě centra sídlišť byla umístěna na Jabloňové ulici, jako ose všech částí Zahradního Města. Sídlištní výstavba bytových domů tak vyrostla v těsném kontaktu s rodinnými domy, což je typickým rysem této lokality. Takovým příkladem spojení rodinných domků a sídlištní výstavby jsou například ulice Ostružinová a Konvalinková.

V současné době prostory v OC Květ i s jeho okolím slouží místním obyvatelům, ale i celému spádovému území. Rozsah poskytované nabídky pro obyvatele ani kvalita neodpovídá kontextu a potřebám dnešní doby, proto rehabilitaci a dostavbu centra („OD Květ“) považuji za vhodnou  a potřebnou.

Zahradní Město jako celek je poměrně komplikované území a  myšlenku rehabilitace území resp. přestavby objektu „OD Květ“ a jeho okolí je třeba vnímat citlivě s požadavkem na novou kvalitu centra sídliště, s významným vlivem na okolní území a po diskusi, kterou bych uvítal.

Závěrem bych doplnil, že Útvar rozvoje hl. m Prahy (dnes Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy), zastupující hl. m. Prahu, se v roce 2013 vyjádřil ke studii záměru a požadoval dořešit urbanistické a architektonické souvislosti. Posléze Útvar rozvoje hl. m Prahy nabídl projektantovi spolupráci ve formě zákresu do 3D modelu s cílem ověřit hmotu a řešení v kontextu Zahradního Města a konzultaci k přiléhajícímu veřejnému prostoru. Tato nabídka bohužel nebyla zatím projektantem ani investorem využita.

S pozdravem,
Tomáš Hudeček

RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. (Bývalý radní)

Primátor hl. m. Prahy

Rozšířený profil
< Zpět na seznam dotazů

Diskuze

Přidejte komentář

Přidat nový soubor
Procházet ...

Povinné