Jaké téma vás zajímá ?

Detail dotazu "Rizika rekonstrukce Libeňského mostu"

Adam Scheinherr
08 08.09.2015
Sledujte tento dotaz

Vážený pane náměstku,
dle mých zjištění má Vámi prosazovaný projekt z dob primátora Béma na rekonstrukci Libeňského mostu několik klíčových rizik. Poprosil bych Vás tedy k vyjádření k jednotlivým rizikům a proč projekt i přesto nadále prosazujete:

 1. Potřebu rozšíření mostu o další 2 pruhy pro automobily nezdůvodňuje žádná dopravní koncepce. (TSK dokládá zvýšení provozu pouze z 12 000 na 15 000 automobilů)
 2. Demolice mostu se nezakládá na žádném podrobném technickém průzkumu, ten nebyl pro magistrát nikdy proveden.(firma Pontex provedla několik menších průzkumů, ale žádným oficiálním výstupem o současném technickém stavu mostu a jeho možnostech opravy TSK nedisponuje)
 3. Projekt není zhotoven do formy pro provedení stavby, a tak se soutěží 1 dodavatel na projekt i stavbu. Není tak znám detailní soupis prací, a tak možné vícenáklady ponese magistrát (viz kapitola Rizika v Odůvodnění veřejné zakázky).
 4. Projekt ničí jedinečnou architektonickou podobu mostu v kubistickém stylu.
 5. Projekt je dle TSK o více než 120 mil. Kč dražší, než by byla rekonstrukce v současné šíři.
 6. Projekt počítá s vyloučením veškerého provozu po dobu 2,5 roku.
 7. Projekt komplexně neřeší protipovodňová opatření. (Na holešovické straně chybí resp. nejsou upřesněna a na libeňské jsou v místě inundace navážky, takže průtok není zajištěn)

Předem mnohokrát děkuji za odpovědi na jednotlivé body.

S pozdravem,

Adam Scheinherr

Odpověd

23.11.2015

Dobrý den, k vašim jednotlivým otázkám uvádím následující:

 • Potřeba rozšíření mostu:
Rozšíření mostu na 26 metrů je odůvodněno několika faktory. V prvé řadě jde o vytvoření dostatečné dopravní kapacity ve výhledu několika dekád pro všechny druhy dopravy. Podmiňujícími faktory jsou samostatné cyklopruhy a oddělený pohyb pěší dopravy, dále bezpečnostní požadavek DPP na výškově oddělený tramvajový pás. I při omezení funkce mostu jako radiálního tahu IAD z centra města, lze v budoucnu očekávat nárůst místní dopravy vlivem nárůstu bytových a nebytových projektů a zástavbou volných ploch. Příčný profil soumostí obsahuje uspořádání 2 + 2 jízdní pruhy pro automobilovou dopravu pouze v části hlavního mostu přes Vltavu a nově vytvořeném inundačním mostu. Primárním důvodem uspořádání 2 + 2 jízdní pruhy také není samotné navýšení dopravních intenzit z 12 000 na výhledových 15 000, ale zejména eliminace kongescí v oblasti křižovatek vytvořením samostatného pruhu pro levé odbočení. Technické a dopravní řešení Libeňského mostu je v souladu s platným územním plánem, tzn., že nepočítá se zprůjezdněním mostu směrem do křižovatky Zenklova – Na Žertvách a rampy do ulice Voctářova navazují na tunel pod Palmovkou.  
 • Demolice mostu:
Tvrzení, že demolice mostu se nezakládá na žádném podrobném technickém průzkumu, není pravda. Od roku 1992 se na mostě provedla řada průzkumů a prohlídek. Pro hlavní most přes Vltavu jsou nejdůležitější Diagnostický průzkum z let 2001 a 2002 včetně stanovení zatížitelnosti dle tehdy platných norem a Diagnostický průzkum a monitoring obloukových pásů z roku 2010, pro soumostí Libeňského mostu pak byla provedena v roce 2013 Prohlídka a výpočet zatížitelnosti kritických průřezů 2013 dle EC. Most je v havarijním stavu již řadu let a rekonstrukci nelze odkládat. Dokumentace pro provedení stavby skutečně není vyhotovena a je předmětem zadání výběrového řízení, stejně jako revize dokumentace pro stavební povolení. Důvodem této revize je zejména stáří původní dokumentace. Skutečnost, že se soutěží jeden dodavatel na projektovou přípravu i stavbu, je naprosto standardní a ničím neobvyklá. Soupisy prací jsou samozřejmě známy, ale vzhledem ke způsobu zadání popisem požadavků zadavatele v souladu se zákonem o veřejných zakázkách budou využity pouze tzv. milníky výstavby, které by možné vícenáklady měly maximálně eliminovat.  
 • Projekt ničí jedinečnou architektonickou podobu:
Architektonické řešení nově navržených konstrukcí vychází z architektonicko – urbanistické studie z roku 2005, která respektuje tvarosloví původních konstrukcí. Z pohledu komplexnosti požadavků na dopravní stavbu tohoto typu je nutné konstatovat, že původní konstrukce jsou místy na hraně životnosti a nevyhovují zejména z hlediska přenosu zatížení a ochrany proti povodním. V rámci projednávání územního rozhodnutí a stavebních povolení bylo vydáno rozhodnutí Ministerstva kultury, které neprohlašuje soubor mostních objektů Libeňského mostu za kulturní památku a souhlasné vyjádření s navrhovaným technickým řešením spočívajícím v přestavbě mostních objektů Národního památkového ústavu.  
 • Projekt je dle TSK o více než 120 mil. Kč dražší:
Rekonstrukce Libeňského mostu s rozšířením na 26 m je dle našich odhadů opravdu o přibližně 120 mil. Kč dražší, než by byla rekonstrukce v současné šíři, která je však nereálná. Jedná se o navýšení asi 8% nákladů stavebních objektů a přibližně 6 % celkových nákladů stavby. Tato kalkulace nicméně vychází z odhadované celkové ceny díla 2,0 miliardy Kč. Konečná smluvní cena bude známa až po ukončení výběrového řízení a může se odchylovat.  
 • Projekt počítá s vyloučením veškerého provozu po dobu 2,5 roku:
Projektová dokumentace počítá po dobu stavebních prací s přerušením veškeré dopravy na mostě mezi Holešovicemi a Libní. Dopravní opatření v oblasti MHD jsou projednána a koordinována s Dopravním podnikem hl. m. Prahy. Tramvajové linky vedoucí přes most budou odkloněny po objízdných trasách. Individuální automobilová doprava bude využívat objízdné trasy přes Hlávkův most a most Barikádníků, případně Trojský most. Samotné přerušení provozu na Libeňském mostě odhadujeme na 2 až 2,5 roku. I v tomto případě se jedná o odhad, jelikož termín výstavby resp. délka výluky tramvajové tratě na mostě je soutěžním kritériem veřejné zakázky. Na celkovou lhůtu výstavby mají také vliv koordinace stavebních činností s podmiňujícími a neoddělitelnými stavbami ostatních městských investorů PVS a.s., DPP a.s. a OSI MHMP.  
 •  Projekt komplexně neřeší protipovodňová opatření:
Protipovodňová opatření jsou součástí zadání stavby. V roce 2002 byl most postižen rozsáhlou povodní, a tato skutečnost značně ovlivnila vývoj přestavby konstrukcí v daném území. Libeňský most byl zatopen až do úrovně kleneb a tím došlo k požadavku na řešení snížení terénu v oblasti mostu, výstavby protipovodňových stěn a otevření prostoru v oblasti Libeňského ostrova pro možnost propustit povodňovou vlnu. Havarijní a povodňový plán je jak součástí původní projektové dokumentace, tak i nutnou součástí realizační dokumentace zajišťovanou zhotovitelem.   S pozdravem, Petr Dolínek

Petr Dolínek (Současný radní)

Náměstek primátorky hl. m. Prahy

Rozšířený profil
< Zpět na seznam dotazů

Diskuze

Jeden komentář k dotazu “Rizika rekonstrukce Libeňského mostu”

 1. Alena Ditterová
  0122.1.2016 (12:20)

  Dobrý den,

  Počítáte s náhradní dopravou? Dle mých zkušeností se každá stavba/přestavba protáhne a vždy se něco zkomplikuje-netěší mě že budu jezdit několik let do práce o hodinu déle(přestupy apod.). Ideálně z Palmovky na Dělnickou bez přestupů?

  Děkuji,

  Ditterová

Přidejte komentář

Přidat nový soubor
Procházet ...

Povinné